Home 人才招聘 社会招聘

社会招聘

招聘信息 招聘流程期间 进行状态
2018年FASHION社会招聘-总部 2018-02-01
~ 2018-12-31
接收求职申请书
2018社会招聘-建设部 2018-03-16
~ 2018-12-27
接收求职申请书
2018年6月-7月社会招聘-华南 2018-06-22
~ 2018-07-27
接收求职申请书
2018年上半年社会招聘 - 流通 2018-01-01
~ 2018-06-30
接收求职申请书
2018年上半年社会招聘-电商事业部 2018-02-02
~ 2018-06-30
接收求职申请书